Algemene leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden maken deel uit van onze offertes en overeenkomsten voor zover die strekken tot levering van zaken, dan wel het verrichten van andere prestaties door Hans van Dorssen B.V.

I Toepasselijkheid

Deze voorwaarden maken deel uit van onze offertes en overeenkomsten voor zover die strekken tot levering van zaken, dan wel het verrichten van andere prestaties door Hans van Dorssen B.V.

Hans van Dorssen B.V. wordt in deze voorwaarden aangeduid als de “verkoper”. De wederpartij, die wordt aangeduid als de “koper” wordt geacht door toetreding tot een overeenkomst met de verkoper afstand te hebben gedaan van toepasselijkheid van de eigen voorwaarden. De koper wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere overeenkomsten met verkoper.

II Offertes

Alle offertes van de verkoper zijn geheel vrijblijvend. Een bestelling of opdracht aan verkoper is voor verkoper eerst bindend, na schriftelijke aanvaarding door een bevoegde vertegenwoordiger van verkoper. De verkoper is niet gehouden een wijziging van de opdracht uit te voeren dan nadat wijziging schriftelijk is bevestigd en de koper alle extra kosten aan de verkoper heeft vergoed die uit de wijziging voortvloeien. Een offerte is niet langer dan 30 dagen geldig.

III Prijzen en kosten

a. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van materialen en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van totstandkoming van de overeenkomst. Indien voor de oplevering enige verhoging van prijsbepalende factoren optreedt – ook al geschiedt dit tengevolge van bij het afsluiten van de overeenkomst voorziene of voorzienbare omstandigheden – heeft de verkoper het recht een evenredige verhoging van de prijs aan de koper in rekening te brengen. Maakt de verkoper van dit recht gebruik binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden door het afleggen van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring en wel binnen 10 dagen nadat de prijsverhoging vanwege de verkoper aan hem ter kennis is gebracht.

b. De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Voor emballage die binnen een maand na verzending van de daarin verpakte goederen door de verkoper vrachtvrij wordt terugontvangen, wordt onder aftrek van de gebruiksvergoeding een creditnota verstrekt, mits bedoelde emballage bij aankomst aan de fabriek van verkoper in goede staat verkeert.

IV Betaling Incassokosten Verrekening

a. De betaling dient te geschieden op een door de verkoper aan te geven rekening en wel binnen 30 dagen na factuurdatum, dan wel binnen door de partijen overeengekomen termijn na factuurdatum. Eventuele geschillen geven de koper niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

b. Overschrijding van de betalingstermijn doet de koper in verzuim zijn zonder dat ingebrekestelling nodig is.

c. Indien de koper een factuur niet tijdig heeft betaald, is hij met ingang van de datum waarop de betalingtermijn is verstreken, zonder verdere maning van rechtswege in verzuim en is hij over het uitstaande bedrag tot de datum van uiteindelijke betaling de wettelijke rente verschuldigd aan de verkoper.

d. In afwijking van het bepaalde in art. 6:44 B.W. is de verkoper gerechtigd om betalingen door koper op door verkoper te bepalen wijze toe te rekenen.

e. Indien de koper in verzuim is ten aanzien van enige betaling, heeft de verkoper het recht om een derde in te schakelen voor incasso van het door de koper verschuldigde. De betreffende incassokosten worden berekend en aan de koper in rekening gebracht conform het tarief van de Nederlandse orde van Advocaten.

f. Wanneer vervolgens tevens (advocaat)kosten moeten worden gemaakt in een gerechtelijke procedure, dan is de verkoper gerechtigd om alle hieraan verbonden (proces)kosten, mits in redelijkheid gemaakt, conform het declaratietarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, op de koper te verhalen.

V Eigendomsvoorbehoud

De geleverde zaken blijven eigendom van de verkoper. Dit eigendomsvoorbehoud geldt voor alle vorderingen van verkoper, huidige en toekomstige, ter zake waarvan het rechtsgeldig kan worden bedongen. Het blijft van kracht totdat de relatie met de koper is geëindigd.

VI Zekerstelling

De verkoper is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk te stellen van het stellen door de koper van genoegzame zekerheid.

VII Matrijzen, stempels en gereedschappen

a. Alle door verkoper opgestelde, vervaardigde of ter beschikking gestelde catalogi, tekeningen, ontwerpen en plannen, alsmede matrijzen, stempels en gereedschappen, blijven te allen tijde het eigendom van verkoper, ook al zijn deze geheel of gedeeltelijk door koper betaald. De verkoper is gehouden om een matrijs, stempel, vorm of mal die niet langer voor normale productie geschikt is, op zijn kosten te vervangen, tenzij deze meer dan 5 jaar niet in productie is geweest.

b. Wanneer vervaardiging van een matrijs, stempel, vorm of mal plaatsvindt op verzoek van de koper, dan is de verkoper niet gehouden daarmee een aanvang te maken, dan nadat de koper de overeengekomen vergoeding heeft betaald, of indien geen vergoeding is overeengekomen, de kosten die naar redelijke maatstaven met de vervaardiging van de matrijs, stempel, vorm of mal zijn gemoeid. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op eventuele wijzigingen/ verbeteringen van een matrijs, stempel, vorm of mal. De kosten voor de vervaardiging van een matrijs, stempel, vorm of mal worden als volgt in rekening gebracht aan de koper: 50% van de kosten direct na verstrekking van de opdracht en 50% van de kosten bij de eerste aflevering van het met de betreffende matrijs, stempel, vorm of mal vervaardigde product.

IIX Levertijd Overmacht Acceptatie

a. De levertijd wordt door de verkoper naar beste weten opgegeven en is niet bindend, tenzij de verkoper schriftelijk een vaste levertijd heeft gegarandeerd. De levertijd gaat in zodra de bestelling of opdracht schriftelijk door verkoper is aanvaard en voorts alle door koper te verstrekken gegevens door verkoper zijn ontvangen.

b. Enkel overschrijding van de overeengekomen levertijd leidt er niet toe dat verkoper in verzuim is, maar de koper zal in dat geval gerechtigd zijn te verlangen dat levering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden. Bij overschrijding van ook deze termijn kan de koper geen nakoming eisen, maar is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Koper kan echter nimmer enige vergoeding van directe of indirecte schade vorderen die hij lijdt als gevolg van de overschrijding van een overeengekomen levertijd.

c. In geval van overmacht wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de duur van de verhindering. Onder overmacht wordt tevens verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van de verkoper, onverschillig of die omstandigheden ten tijde van het aangaan van de overeenkomst was te voorzien, waardoor de verkoper in redelijkheid niet of niet tijdig aan zijn leveringsverplichting kan voldoen. Als zodanig zullen onder andere gelden een storing in de aanvoer of voorziening van grond- en hulpstoffen, stakingen en toerekenbaar te kort schieten van de leveranciers van de verkoper.

d. Indien een dergelijke omstandigheid langer duurt dan drie maanden, heeft zowel de verkoper als de koper het recht de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door enkele, schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij, te ontbinden, zonder dat ieder der partijen overigens tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn respectievelijke gerechtigd zal zijn. Bij gedeeltelijke uitvoering is de koper een evenredig deel van de overeengekomen prijs verschuldigd.

e. De verkoper is bevoegd om de opdracht in zijn geheel dan wel in gedeelten af te leveren. Bij levering in gedeelten geldt iedere deelleverantie als een afzonderlijke overeenkomst en wordt per deelleverantie gefactureerd. Indien aflevering op afroep is overeengekomen, zal de aflevering voor zoveel mogelijk, in gelijke hoeveelheden geschieden verspreid in gelijke termijnen over de overeengekomen levertijd.

f. De verkoper zal de bestelde hoeveelheden zo goed mogelijk benaderen. Afwijkingen tot 10% zullen echter zijn toegestaan. Facturering zal plaatsvinden op basis van daadwerkelijk geleverde hoeveelheden.

IX Garantie

a. De koper is verplicht om de geleverde zaken direct te controleren op eventuele gebreken en tekortkomingen. Indien deze worden geconstateerd, dan dient de verkoper binnen 1 maand na aflevering hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.

b. Indien de koper nalaat om de verkoper tijdig omtrent een gebrek in de afgeleverde zaken in kennis te stellen, dan wel wanneer de koper de zaken na aflevering overpakt, verwerkt of op andere wijze gebruikt, vervalt de hieronder beschreven verplichting tot vervanging van de geleverde zaken.

c. De verkoper zal, te zijner keuze, gebrekkige zaken voor rekening van de verkoper vervangen, dan wel de minderwaarde van de geleverde, gebrekkige zaken aan de koper vergoeden.

d. De verkoper zal naar beste weten adviseren, maar garandeert niet dat de door hem geleverde zaken geschikt zijn voor de door koper gewenste huidige of toekomstige gewenste verwerkings- of toepassingsmogelijkheden.

e. De verkoper is tot geen andere vergoeding of prestatie gehouden dan de naleving van de in dit artikel genoemde verplichtingen. Vorderingen tot schadevergoeding door de koper zijn uitgesloten, behoudens met betrekking tot schade door de verkoper toegebracht en te wijten aan opzet of grove schuld van deze personen. Het door de verkoper in dit kader te vergoeden bedrag zal nooit hoger zijn dan de netto factuurwaarde van de producten die tot het ontstaan van de schade aanleiding hebben gegeven.

f. De koper vrijwaart verkoper tegen aanspraken van derden, verbandhoudende met het gebruik en of de toepassing van de door verkoper geleverde zaken.

X Geschillenregeling

Op alle met de verkoper gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle één en ander behou- dens de in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dwingend voorgeschreven regels met betrekking tot de bevoegdheid van de Kantonrechter.